Fondy archivu

On-line vyhledávání ve fondech

Přejít na stránky Ministerstva vnitra ČR a začít online vyhledávat ve fondech SOkA Jihlava. Stránka se otevře v novém okně/záložce (pokud používáte).
 

Výběr z fondů SOkA Jihlava
Samospráva a politická správa
Archiv města Jihlava do r. 1848 (NAD č.23)

(1240) 1269 – 1900 (1929)

celková délka 320,89 bm, zpracováno 320, 89 bm, z toho inventarizováno 225, 47 bm

Obsahuje nejstarší a nejcennější jihlavské dokumenty.
855 ks listin jsou z velké části panovnická privilegia Přemyslovců (nejstarší z r. 1269), Lucemburků, Jagellonců a Habsburků. Nejvýznamnější listinné archiválie jsou tři sepsání jihlavského městského a horního práva (A,B,C - od 70. let 13. stol. do1. pol. 14. stol.), z nichž nejstarší je od r.1977 kulturní památkou.

700 úředních knih a rukopisů, z nichž je nejstarší souvislá řada 13 městských knih od. r.1359. Nejvýznamnější po obsahové stránce jsou právní knihy, z nichž kodex A –Gelnhausenův (1.desetiletí 15. stol.) byl r. 1998 uznán kulturní památkou společně s jedinou ucelenou verzí rukopisu Zbraslavské kroniky ( 90.léta 14.stol.), zde uloženou.

Další části fondu tvoří zlomky starých registratur (1507 – 1786, cca 10 000 ks), registratury politicum. oeconomicum, judiciale, criminale, dále vrchnostenský úřad a konskripce (od r.1830).

Jedná se o obsahově bohatý fond, poskytující prameny k politickým, hospodářským a kulturním dějinám Jihlavy od 13. stol. do poloviny 19. stol.
 

Archiv města Jihlava od r.1849 (NAD č. 24)

(1556) 1849 – 1949 (1970)

celková délka 376, 15 bm, zpracováno 376, 15 bm, z toho inventarizováno 258, 12 bm

Obsahuje oddělení úředních knih, tvořené především souvislou řadou protokolů městského zastupitelstva a rady, dále politickou, presidiální (katalogizována) a hospodářskou registraturu, lesní úřad a sčítání lidu (1857 – 1910).

Jedná se o badatelsky frekventovaný fond, poskytující prameny především k vývoji jihlavské městské správy a demografické údaje.
 

Okresní úřad – Okresní národní výbor Jihlava (NAD č. 1)

(1849) 1850 – 1949 (1957)

celková délka 208, 71 bm, zpracováno a inventarizováno 191, 91 bm

Úřední knihy mají především evidenční význam, nejhodnotnějším oddělením fondu je presidiální registratura. Fond je katalogizován.

Jedná se o základní pramen k historii okresu ve 2. pol.19. stol. a 1. pol. 20.stol.
 

Archiv města Polná (NAD č. 26)

(1365 ) 1479 – 1945 (1951)

celkem 32, 42 bm, zpracováno a inventarizováno 32, 42 bm

Nejstaršími dokumenty jsou listiny, většinou privilegia určující rozvoj města. Část listinného materiálu se vztahuje též k židovským záležitostem.

Oddělení úředních knih tvoří jednak protokoly městské rady a zastupitelstva, dále knihy městského soudnictví., knihy gruntovní. Nejcennější skupinou jsou knihy pamětní, tvořící souvislou řadu (nejstarší Listář města Polné založen r.1589 - s opisem privilegia z r.1365). V rozsáhlém spisovém materiálu jsou po r. 1860 dobře dochovány různé druhy agend.

Nově uspořádaný fond zpřístupňuje dokumenty vztahující se k politickým, hospodářským, společenským a kulturním dějinám Polné i s jejími charakteristickými specifiky (bohatá kulturní a spolková činnost, židovská problematika).
 

Archiv města Telč (NAD č. 1179)

1387 – 1945 (1954)

celkem 30,21 bm, zpracováno a inventarizováno 30,21 bm

Nejstarší dokumenty obsahuje oddělení listin a oddělení knih. V oddělení listin z let 1387 – 1844 jsou nejvýznamnějšími panovnická privilegia ( Jiří z Poděbrad, Jagellonci, Habsburkové) a listiny majitelů města ( páni z Hradce, Slavatové, Lichtensteinové).

V oddělení úředních knih má nejzávažnější vypovídací hodnotu řada gruntovních knih z let 1610 – 1887, z období po r. 1850 to jsou jednací protokoly radní a městského zastupitelstva, dále protokoly týkající se osobních dokladů obyvatel, knihy evidence odvedenců a domobranecké seznamy.

Obsahem rozsáhlého spisového materiálu je správa města, vrchnostenské záležitosti, soudnictví a právní záležitosti, agenda policejní a vojenská včetně Národní gardy z let 1848, věci církevní včetně agendy vztahující se k jezuitům, dále školství , kultura , zdravotnictví, sociální záležitosti (zde především rozsáhlá agenda sirotčí). Rozsáhlou skupinu tvoří nadace a fondy.
 

Cechy Jihlava (NAD č. 337 – 360, 718, 724)

(1157) 1488 - 1937

celkem 5, 88 bm, zpracováno a inventarizováno 5, 88 bm

Sdružený inventář eviduje dokumenty 26 jihlavských cechů., kterými jsou především listiny potvrzující cechovní statuta, výuční listy , cechovní knihy a účetní materiál.

Jedná se o prameny využívané nejenom k historii jednotlivých cechů ( nejvýznamnější cech soukeníků), ale i k dějinám hospodářským, společenským a kulturním.
Justiční správa
 

Okresní soud Jihlava (NAD č. 325)

(1830) 1850 – 2002

celkem 511, 29 bm, zpracováno a inventarizováno 261, 45 bm

Obsahuje dokumenty justiční správy a soudů po r.1850 včetně pozemkových knih.

Jedná se o velmi využívaný fond - především v úředních záležitostech.
 

Okresní soud Telč (NAD č. 327)

1850 – 1949

celkem 136,68 bm, zpracováno a inventarizováno 136, 68 bm

Obsahuje dokumenty OS Telč včetně pozemkových knih.

Fond je využíván především v úředních záležitostech.
Školství
 

Latinské a německé gymnázium Jihlava (NAD č. 635)

1626 – 1939 (1945)

celkem 5, 48 bm, zpracováno 5,48 bm

Fond je tvořen především úředními knihami, jimiž jsou matriky studentů a výkazy o jejich prospěchu. Neúplně dochované kroniky jsou nahrazeny tištěnými výročními zprávami.

Fond je po stránce obsahové významným pramenem pro historii jihlavského školství, působení jezuitského řádu a pro doložení studia řady významných osobností (Mahler, Smetana, Stamic, Dusík, Sedláček, Sommer, Kosmák).
Církevní instituce
 

Farní úřad u sv. Jakuba Jihlava (NAD č. 913)

(1233) 1557 – 1948

celkem 9,98 bm, zpracováno a inventarizováno 9,76 bm

Oddělení listin obsahuje papežské buly a listy kardinálů a biskupů. Z knih jsou nejhodnotnější knihy pamětní, knihy změn náboženství, kázání, knihy ohlášek snoubenců, kostelních účtů. Spisy obsahují doklady o protireformaci, školství a opisy listin od 13. stol.

Jedná se o nejvýznamnější církevní fond archivu. Je základním pramenem pro církevní dějiny Jihlavy především v období 17.- 19. stol.
Společenské organizace a spolky
 

Sokol – tělocvičná jednota Jihlava (NAD č. 565)

1891 – 1952

celkem 5,23 bm, zpracováno a inventarizováno 4,95 bm

Fond obsahuje doklady o založení, stanovy, výroční zprávy, zápisy z valných hromad, záznamy o účasti na sletech a dalších sportovních akcích, doklady o spolupráci s jinými společenskými organizacemi, seznamy členů, účetní knihy, fotodokumentaci.

Jde o kvalitně ucelený fond poskytující obsáhlé informace o činnosti Sokola . Má zásadní význam pro regionální historii tělovýchovy a sportu, rovněž pro studium národnostních , společenských a kulturních poměrů v Jihlavě.
Písemné pozůstalosti
 

Schwab Emanuel, JUDr. (NAD č. 1103)

(1823) 1885 – 1945

celkem 3,55 bm , zpracováno a inventarizováno 3,54 bm

Jedná se o rozsáhlou písemnou pozůstalost vídeňského a později jihlavského archiváře a historika. Kromě osobních dokladů a korespondence s osobnostmi politického a vědeckého okruhu obsahuje vlastní elaboráty, koncepty historických prací, výpisy a opisy pramenů tuzemských i zahraničních archivů se vztahem k Jihlavě.

Jedná se o významný pramen pro nejrůznější oblasti především středověké historie Jihlavy.